Voorwaarden publicatie

Ter publicatie voorgelegde bijdragen worden door de redactie beoordeeld. Deze behoudt zich het recht voor wijzigingen en/of aanvullingen van taalkundige, grammaticale of inhoudelijke aard voor te stellen. Bijdragen die tevens bij andere tijdschriften ter publicatie zijn aangeboden of eerder zijn gepubliceerd kunnen niet worden geaccepteerd. In beginsel publiceert het NIPR alleen Nederlands- en Engelstalige teksten. Ingezonden bijdragen moeten zijn ingedeeld in paragrafen en waar noodzakelijk subparagrafen. De eerste bladzijde dient te bevatten: de volledige titel van de bijdrage, de volledige naam van de auteur en functievermelding. Voor het systeem van bronverwijzing in voetnoten, te hanteren afkortingen etc. sluit de redactie in beginsel aan bij de Leidraad voor juridische auteurs, Deventer: Kluwer 2019. In terugverwijzende noten dient men telkens te verwijzen naar de eerste verwijzing naar een bepaalde bron, bijv. (10) Rutgers 1999, p. 16 (zie noot 1). Geschikt bevonden inzendingen worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Auteurs ontvangen geen honorarium. Aan de auteurs wordt een pdf van de bijdrage voor eigen gebruik verstrekt. Op verzoek wordt aan de auteur een print exemplaar verstrekt van het NIPR-nummer waarin de bijdrage is verschenen.